• Hello, please REGISTER and become a member of our community! You will then be able to start threads, post comments and send messages to other members. Thanks!
N
Reaction score
56

Profile posts Latest activity Postings About

  • công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san địa bàn yêu tộc, ta quyết định trước tiên đi tới nơi đó tìm chỗ nghỉ ngơi, ta cùng Tử Nghiên sẽ ở đó tu luyện, Tiểu Hổ thì đi săn mồi.
    - Ân... Đi vào trong đó tốt, đã muốn tu luyện thì tốt nhất rời xa nơi có người ở, đừng làm cho người biết rõ hành tung của ngươi.
    Kiếm Si nói:
    - Tuy nhiên thực lực ngươi đủ trấn trụ tất cả Đế giả dưới lục tinh, nhưng trên người của ngươi có thánh đỉnh sẽ hấp dẫn người ta đi tới, có lẽ sẽ có Đế giả cường đại nghe tin tức này, cố ý từ trên trời tinh không trở về, nhất là Tần thị, tổn thất thảm trọng như vậy, chắc chắn sẽ có người đi Thiên Ngoại tinh không tì
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top